Regulamin Konkursu
„Przypraw nas o zachwyt 2”

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Przypraw nas o zachwyt” (dalej: „Konkurs”) jest PRERIA Renata Kawa z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Karkonoskiej 10, 53-015 Wrocław, NIP 8951422348 (dalej: „Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za bieżący kontakt z Uczestnikami Konkursu, sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez Uczestników niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na Facebooku, na profilu firmowym marki Appetita o nazwie „Appetita. Smak i Styl” (dalej: „Fanpage”), dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/AppetitaSmakIStyl/. Marka należy do firmy COLIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1, 62-860 Opatówek, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000269526, o kapitale zakładowym w wysokości 871.156.000,00 zł, NIP 6182045200 (dalej: „Fundator”), w imieniu i na rzecz której Konkurs jest organizowany.
 3. Konkurs nie jest grą losową, w szczególności loterią fantową, loterią promocyjną ani też nie jest zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz. 1540). Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 4. Użytkownik, akceptując niniejszy Regulamin, przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. rozdział III. pkt E regulaminu serwisu Facebook, w zw. z art. 3853 pkt 1 i 2 Kodeksu cywilnego).
 5. Osoba biorąca udział w Konkursie (dalej: „Uczestnik”) przystępując do Konkursu oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem Konkursu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, przy czym Organizator zawiadomi o zmianie Regulaminu w postaci stosownej informacji na Fanpage’u. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Konkursie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników przed zmianą Regulaminu.
 7. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu przepisu art. 919 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

§2 WARUNKI KONKURSU

 1. Konkurs trwa od 15.11.19 do 31.12.19.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wszystkich zasad wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz opublikowanie pod postem konkursowym na Fanpage’u Zgłoszenia, mianowicie opublikowanie zdjęcia wykonanego przez siebie ulubionego dania bożonarodzeniowego. Na zdjęciu muszą być widoczne 2 dowolne opakowania przypraw marki Appetita, które zostały użyte do przygotowania potrawy. Dodatkowo konieczne jest wymyślenie oryginalnej, kreatywnej i stylowej nazwy dla zaproponowanego dania, która powinna zostać wpisana w komentarzu. Po spełnieniu tych warunków Zgłoszenie jest uznawane za kompletne i prawidłowe.
 3. Uczestnikiem Konkursu mogą być użytkownicy serwisu Facebook. Jednocześnie Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są dodatkowo:
  1. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu;
  2. udzielenie zgód określonych w Regulaminie w § 2 ust. 11.
   Opublikowanie Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika spełnienia warunków udziału w Konkursie oraz złożenia zgód przewidzianych w Regulaminie.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora, niezależnie od formy ich zatrudnienia, oraz członkowie ich rodzin, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak również inne osoby biorące udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem.
 2. W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech Przedstawicieli Organizatora.
 3. W Konkursie nie ma limitu odpowiedzi – to znaczy, że Uczestnik Konkursu może opublikować kilka różnych Zgłoszeń.
 4. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do kasowania Zgłoszeń w przypadkach, gdy:
  1. zostanie otrzymane urzędowe zawiadomienie lub uzyskanie wiadomości o bezprawnym charakterze Zgłoszenia;
  2. zostanie otrzymane urzędowe zawiadomienie lub uzyskanie wiadomości bądź powzięcie uzasadnionej wątpliwości o tym, iż Zgłoszenie zawiera treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Fundatora lub Organizatora lub innych podmiotów z nimi związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego lub z niniejszym Regulaminem;
  3. zostaną stwierdzone uzasadniające względy bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub niniejszym Regulaminem oraz regulaminami Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. podejmują działania z wykorzystaniem konta utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta osób trzecich;
  3. tworzą fikcyjne konta w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  4. nie spełniają któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych lub naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Zestawu Nagród, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 1. Opublikowanie Zgłoszenia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym autorem materiałów zawartych w Zgłoszeniu i/lub że Uczestnikowi przysługują do nich (jako całości i każdej części) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa zależne, a także iż Zgłoszenie nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, jest wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu zamieszczenia Zgłoszenia na Fanpage’u i eksploatacji Zgłoszenia w celu przeprowadzenia Konkursu i w celu wskazanym w ust. 11 poniżej.
 2. Uczestnik poprzez przesłanie Zgłoszenia wyraża zgodę na jego publikację na Fanpage’u oraz oświadcza, że udziela Fundatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji na korzystanie z materiałów zawartych w Zgłoszeniu na następujących polach eksploatacji:
  1. prawo publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
  2. prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
  3. prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  4. prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Fundatora;
  5. prawo wykorzystania w materiałach publikowanych na firmowej stronie marki Appetita dostępnej pod adresem ploraz na Fanpage’u w dowolnym formacie;
  6. prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy marki Appetita;
  7. prawo do wyświetlania;
  8. prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (całość lub fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).
 3. Spośród autorów Zgłoszeń umieszczonych pod postem konkursowym na Fanpage’u Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu – przewidziana jest 1 nagroda główna i 9 nagród dodatkowych.
 4. Komisja Konkursowa podczas wyłaniania Zwycięzców będzie oceniać apetyczność i stylowość opublikowanych zdjęć potraw, a także kreatywność, stylowość i oryginalność zaproponowanych dla nich nazw.

 

§3 NAGRODY W KONKURSIE

 1. Dla Zwycięzców Konkursu Fundator przygotował następujące Zestawy Nagród:
  1. 1 nagrodę główną dla miejsca pierwszego – w skład Zestawu Nagród wchodzi Thermomix o wartości 5395,00 zł., warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz w Krakowie o wartości 1000,00 zł., a także fartuszek kuchenny o wartości 50,00 zł., rękawica kuchenna o wartości 20,00 zł., młynek do mielenia przypraw o wartości 40,00 zł. oraz zestaw produktów Appetita o wartości 30,00 zł.
  2. 9 nagród dodatkowych dla miejsc od drugiego do dziesiątego – w skład każdego Zestawu Nagród wchodzą warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz w Krakowie o wartości 1000,00 zł., fartuszek kuchenny o wartości 50,00 zł., rękawica kuchenna o wartości 20,00 zł., młynek do mielenia przypraw o wartości 40,00 zł. oraz zestaw produktów Appetita o wartości 30,00 zł.
 2. Warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz odbędą się w Krakowie w terminie 19-20.06.2020. W ramach warsztatów kulinarnych Fundator zapewnia Zwycięzcy Konkursu 1 nocleg oraz wyżywienie (śniadanie). Koszt związany z dojazdem z miejsca zamieszkania do Krakowa oraz z drogą powrotną będzie zwracany Zwycięzcy jedynie w przypadku podróży na terenie Polski, na podstawie udokumentowanego przejazdu lub kilometrówki, jednak nie w kwocie wyższej niż 300,00 zł. łącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia daty warsztatów lub ich odwołania z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku wystąpienia siły wyższej. Voucher na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz może być, w razie niemożności skorzystania z niego, podarowany innej osobie przez Zwycięzcę Konkursu, jednak z wykluczeniem uzyskania z tego tytułu korzyści majątkowych ani innych.
 3. Fundator przyzna każdemu Zwycięzcy Konkursu dodatkową Nagrodę Pieniężną w wysokości odpowiadającej kwocie podatku dochodowego należnego od łącznej wartości każdego z Zestawów Nagród otrzymanego przez danego Zwycięzcę Konkursu. Nagrody Pieniężne, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie będą wypłacane Zwycięzcom, lecz pobrane jako podatek dochodowy od wartości Zestawów Nagród i przekazane na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej stosowną informacją w postaci postu z ogłoszeniem wyników Konkursu opublikowanego na Fanpage’u do dnia 09.01.2020 r. do godziny 17:00.
 5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są wysłać w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. najpóźniej do 16.01.20 r. do godziny 23:59, dane niezbędne do wysyłki vouchera (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny i numer telefonu, a także adres e-mail). Zwycięzcy Konkursu mogą przesłać dane poprzez wiadomość prywatną na Fanpage’u lub na adres mailowy Organizatora: [email protected].
 6. Organizator, jak i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę Konkursu adresu do korespondencji lub adresu e-mail.
 7. Vouchery na warsztaty z Ewą Wachowicz w Krakowie zostaną wysłane przez Organizatora Konkursu najpóźniej do 15.02.20 r. do godziny 23:59 przy pomocy usług pocztowych/kurierskich lub w wersji elektronicznej. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski. Reszta nagród (w przypadku Zestawu Nagród dla miejsca pierwszego – Thermomixa, młynka do mielenia przypraw i rękawicy oraz fartuszka kuchennego, w przypadku Zestawów Nagród dla miejsc od drugiego do dziesiątego – młynka do mielenia przypraw, rękawicy i fartuszka kuchennego) będzie możliwa do odebrania na warsztatach kulinarnych. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu nie stawi się na warsztatach i nie odbierze swoich Nagród wchodzących w skład Zestawu Nagród (lub nie podaruje vouchera innej osobie, która mogłaby stawić się za niego na warsztatach kulinarnych i odebrać ww. Nagrody), może przesłać dane do ich wysyłki poprzez wiadomość prywatną na Fanpage’u lub na adres mailowy Organizatora: [email protected]. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu nie prześle danych do wysyłki w ciągu 30 dni od daty odbycia warsztatów, Zestaw Nagród przepada.
 8. Zwycięzca Konkursu, przystępując do Konkursu i publikując swoje Zgłoszenie pod postem konkursowym na Fanpage’u, udziela Fundatorowi Konkursu zgody na wykorzystanie swojego wizerunku poprzez opublikowanie materiałów (zdjęć i filmów video) z warsztatów kulinarnych z Ewą Wachowicz w Krakowie, na następujących polach eksploatacji:
  1. prawo publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do tych materiałów dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje;
  2. prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową;
  3. prawo wprowadzania do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
  4. prawo do tworzenia papierowych wersji na potrzeby własne Fundatora;
  5. prawo wykorzystania w materiałach publikowanych na firmowej stronie marki Appetita dostępnej pod adresem ploraz na Fanpage’u w dowolnym formacie;
  6. prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy marki Appetita;
  7. prawo do wyświetlania;
  8. prawo do wykorzystywania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania (całość lub fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów).

Jeśli Zwycięzca Konkursu zdecydował się podarować voucher na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz innej osobie, osoba ta musi podpisać na miejscu prowadzenia warsztatów zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, w przeciwnym razie jej udział w warsztatach nie będzie możliwy. 

 1. Wyłącza się możliwość zamiany przyznanego Zestawu Nagród na gotówkę ani żadną inną formę gratyfikacji oraz przeniesienie Zestawu Nagród na inne osoby (z wyjątkiem możliwości podarowania innej osobie vouchera na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz w Krakowie).
 2. Zwycięzca Konkursu traci prawo do Zestawu Nagród w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że nie spełnił on warunków udziału w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności nie był uprawniony do udziału w Konkursie lub nie przysłał danych, o których mowa w ust. 5 powyżej.

 

§4 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundator, adres kontaktowy: COLIAN Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek. Uczestnik może wykonywać swoje prawa również wobec Organizatora. W takim przypadku Organizator przekaże żądanie Fundatorowi, który zrealizuje żądanie Uczestnika.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Fundatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu wzięcia udziału w Konkursie i jego przeprowadzenia, w tym kontaktu z Uczestnikiem, jak również wydania Zestawu Nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
  2. w celu dokonywania rozliczeń, dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  3. prowadzenia ksiąg rachunkowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz. 395).
 4. Dane osobowe Uczestników zostaną przekazane Organizatorowi w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Zestawów Nagród, rozpatrzenia reklamacji i podejmowania innych czynności przewidzianych w Regulaminie oraz w przepisach prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z realizacją wskazanych celów, w szczególności firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe w celu dostarczenia vouchera na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz, jak również podmiotom zajmującym się rozliczaniem podatkowym w imieniu i na rzecz Fundatora. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane:
  1. w przypadku przetwarzania danych, o których mowa w ust. 3 ppkt a), b) § 4 – do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  2. w przypadku przetwarzania danych, o którym mowa w ust. 3 ppkt c) § 4 – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli Uczestnik Konkursu uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, jednak skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Uczestnika skutki prawne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru Zestawu Nagród.

 

§5 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (decyduje data doręczenia) od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym/kurierem na adres Organizatora (PRERIA Renata Kawa, al. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław) z dopiskiem „Konkurs Przypraw nas o zachwyt”.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, wskazanie Konkursu, którego dotyczy reklamacja, treść żądania oraz podpis zgłaszającego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne podanie przez reklamującego jego danych, uniemożliwiające ustosunkowanie się do reklamacji.
 4. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 5. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ani Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. usługi świadczone przez operatorów poczty elektronicznej;
  2. b) niedoręczenie vouchera na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz w Krakowie spowodowane nieprzesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do jego doręczenia, a także niedoręczenie pozostałych Nagród wchodzących w skład konkretnych Zestawów Nagród spowodowane brakiem stawiennictwa na warsztatach kulinarnych i ich nieodebraniem oraz nieprzesłaniem danych lub przesłaniem błędnych danych, na które Fundator może przesłać Nagrody;
  3. inne zdarzenia, których Organizator i Fundator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec – w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich, za które Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności;
  4. czas dostarczenia vouchera na warsztaty kulinarne z Ewą Wachowicz w Krakowie przez firmę świadczącą usługi kurierskie/pocztowe lub konkretnych Nagród wchodzących w skład Zestawów Nagród (w przypadku, kiedy Zwycięzca Konkursu nie odebrał ich na warsztatach kulinarnych i przesłał dane do ich wysyłki).
 2. Niniejszy Regulamin Konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora i Fundatora oraz na Fanpage’u i stronie internetowej marki Appetita dostępnej pod adresem smakistyl.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964, poz.16, nr 93 ze zm.).