Znalezione obrazy dla zapytania colian logo

Regulamin promocji konsumenckiej

"Appetita - 2+GRATIS!"

  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Appetita – 2+GRATIS!”, zwanej dalej promocją.

1.2. Organizatorem promocji jest: Colian Sp. z o.o. z siedzibą w Opatówku (62-860) przy ul. Zdrojowej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269526, NIP: 618 204 52 00, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Promocja zostanie przeprowadzona w wybranych punktach sprzedaży, w terminie 01.02 – 30.04.2019 lub do wyczerpania produktu gratisowego. Punkty sprzedaży, w których przeprowadzona jest promocja są oznaczone materiałami komunikującymi POS (plakat B2, wobbler). Organizator powiadomi o ewentualnym wyczerpaniu zapasu na podstronie promocyjnej na portalu www.smakistyl.pl.

1.4. W promocji bierze udział każdy jednorazowy zakup dwóch dowolnych produktów marki Appetita, dokonanych w terminie promocji i w punkcie sprzedaży biorącym udział w promocji.

1.5. Promocja dotyczy wszystkich produktów marki Appetita.  

1.6. Strona internetowa promocji – www.smakistyl.pl  

1.7. Gratis – produktem gratisowym, który konsument otrzymuje przy zakupie dwóch dowolnych produktów Appetita jest Przyprawa do kurczaka złocista 15g marki Appetita, w promocyjnym opakowaniu.

1.8. W promocji biorą udział wyłącznie produkty nabyte przez uczestnika w sprzedaży detalicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie trwania promocji zgodnie z pkt. 1.4 regulaminu. W promocji nie będą brały udziału produkty, których wprowadzenie do obrotu narusza prawo, w szczególności produkty podrobione.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna, która dokonała zakupu dwóch produktów marki Appetita zgodnie z pkt. 1.4. regulaminu.

2.2. Uczestnik biorący udział w promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady promocji opisane w niniejszym regulaminie.

 

3. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI

3.1. W celu wzięcia udziału w promocji uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: - kupić jednorazowo w czasie trwania promocji dwa dowolnie wybrane produkty marki Appetita, zgodnie z pkt. 1.4 i pkt. 1.5 regulaminu, - dokonać zapłaty za zakup, wówczas przy kasie otrzymuje produkt gratisowy – Przyprawę do kurczaka złocistą 15g marki Appetita w opakowaniu promocyjnym.

3.2. Jeden konsument może dokonać zakupu uprawniającego do udziału w promocji wielokrotnie.  

 

4. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA PROMOCJI

4.1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem promocji sprawuje kierownictwo punktu sprzedaży oraz przedstawiciele ze strony Organizatora.

 

5. REKLAMACJE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej promocji, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania promocji wyłącznie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Colian Sp. z o.o., Trade Marketing, ul. Majkowska 32, 62-800 Kalisz. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż 30.04.2019 r.

5.2. Każda reklamacja powinna zawierać: - imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, - dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.

5.3. Reklamacje rozpatruje organizator.

5.4. Postępowanie reklamacyjne trwa 10 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji do organizatora, nie później jednak niż do dnia 09.05.2019 r. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji przez organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji. O zachowaniu terminu do złożenia odpowiedzi na reklamację decyduje data złożenia przesyłki u operatora pocztowego (data stempla pocztowego).

5.5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie informacje o promocji będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smakistyl.pl.

6.2. Zasady przeprowadzenia promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Promocja nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

6.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

6.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia promocji.